Privacyverklaring Ontzorgd Verhuizen

Wij vinden uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten goed en efficiënt te kunnen leveren. Deze verklaring beantwoordt vragen die u kunt hebben over ons privacybeleid.

Wie geeft persoonsgegevens aan ons door?

U geeft ze zelf aan ons door. Ook kunnen derden ons uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger, curator, notaris of bewindvoerder). Van hen noteren wij ook persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij noteren uw naam, geslacht, lichamelijke en/of geestelijke situatie (alleen als nodig), huidige en toekomstige adres, contactgegevens en IBAN. Van uw contactpersoon noteren wij de naam, geslacht, relatie tot u en contactgegevens.

Wij verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat u uw gegevens altijd mag inzien, mag laten corrigeren of verwijderen, bezwaar mag maken tegen de verwerking en een klacht mag indienen over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens blijven geheim en worden beveiligd bewaard. Alleen medewerkers en onze systeembeheerder hebben toegang. Alle (ook oud-)medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Partners die ons helpen met de uitvoering van onze werkzaamheden hebben, weten alleen uw naam, uw telefoonnummer (en van uw eventuele contactpersoon) en uw huidige en nieuwe adres.

Wie kunt u over deze verklaring benaderen?
Wij hopen dat u met deze privacyverklaring een helder beeld heeft van ons privacybeleid. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Simone van der Veen, simone@ontzorgdverhuizen.nl, 06-86 80 95 20).