Privacy- en cookieverklaring Ontzorgd Verhuizen

Om onze diensten goed te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen. Ook kunnen derden ons uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger, curator, notaris of bewindvoerder). Met deze privacyverklaring laten wij u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens wanneer u telefonisch, via e-mail of een formulier op onze website om informatie of een offerte vraagt. En natuurlijk wanneer u ons inschakelt voor uw verhuizing.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het zo efficiënt en goed mogelijk kunnen verlenen van onze diensten;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Facturering en incasso;
 • Optimalisering van onze website. Daarop worden door Google cookies geplaatst, als deel van de ‘Analytics’-dienst (zie hieronder ‘Welke gegevens verwerken wij?’). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Soms kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken. Dan vragen wij u daar expliciet toestemming voor vragen. Als wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, vragen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dat hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Vaak gaat het om de volgende gegevens:

 • Uw (bedrijfs)naam, huidige en toekomstige adres en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers);
 • Naam en relatie van eventuele contactperso(o)n(en);
 • Laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer (alleen als dat nodig is voor de uitvoering van uw opdracht);

Ook verwerken wij (anonieme) bezoekgegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype via Google Analytics en cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Op onze site zijn daarnaast knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan derden voor commerciële of goede doelen.

Wij geven uw gegevens wel door aan derden voor zover dat nodig is om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren. Denk aan een schilder- of schoonmaakbedrijf, makelaar of verhuisbedrijf. Zij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. Het gaat dan om derden die beschikken over specialistische kennis of middelen. Ook geven wij uw gegevens door aan instanties en organisaties als u ons inschakelt om uw adressen te wijzigen. Bijvoorbeeld uw verzekeraar, internetprovider of krant. U tekent daarvoor een machtiging, zodat wij hun kunnen laten zien dat wij uw toestemming hebben gekregen.

Andere derden die inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, administratiekantoor of hostingpartijen van online-software.

Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of dat zij die zelf vastleggen en/of bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doelen (zie paragraaf ‘Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?’).

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting of rechtshandhaving. Of om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen. Tot slot kunnen wij uw gegevens delen om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Google kan informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij maken bij het aanbieden van de diensten op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Ontvangen wij uw gegevens van derden?
We ontvangen soms ook persoonsgegevens (met name uw naam en contactgegevens)  van derde partijen waarmee wij samenwerken. Zij geven ons uw gegevens alleen in overleg met u, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak of offerte. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Ledenverenigingen, zoals die van Espria of PluZ;
 • (Zorg)verzekeraars, zoals Zilveren Kruis Achmea;
 • Bewindvoerders, notarissen of executeurs;
 • (Medewerkers van) thuiszorgorganisaties, (woon)zorgorganisaties of zorgpraktijken;
 • (Medewerkers van) woningcoöperaties.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Waarom verwerken wij uw gegevens?).

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (vaak 7 jaar), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast verplichten wij onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder zorgen wij ervoor voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Als u wilt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Wat zijn uw rechten op inzage of verwijdering?
U mag de gegevens die wij van uw hebben altijd inzien, (laten) verbeteren of laten verwijderen (behalve als dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.

Wat gebeurt er bij een datalek?
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) van uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behalve zwaarwegende redenen, daarvan op de hoogte als er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op (zie onderaan voor contactgegevens). Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover andere schriftelijke afspraken met ons maakt.

Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de versie die van toepassing is en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Simone van der Veen, simone@ontzorgdverhuizen.nl, 06-86 80 95 20).

(versie 1 mei 2018)